Skip navigation.
მთავარი

საძიებლები

მიმდინარეობს საიტის განახლება

ბიბლიოთეკის კატალოგი

ძიება ქართულ ბიბლიოთეკებში

Create your own Custom Search Engine
ძიება ქართულ ლექსიკონებში და ენციკლოპედიებში
Create your own Custom Search Engine
ძიება მსოფლიოს უნივერსიტეტების ღია სამეცნიერო არქივებში

Create your own Custom Search Engine

ღონისძიების ჩატარება ეროვნულ სამეცნიერო ბიბლიოთკაში

თქვენი ღონისძიების ჩასატარებლად ეროვნულ სამეცნიერო ბიბლიოთკაში, გთხოვთ, შეავსოთ სააპლიკაციო ფორმა და გადგმოგზავნოთ ელექტრონულ მისამართზე: infopr@sciencelib.ge

new publications-ის ბლოგი

ახალი წიგნები ჩვენს ბიბლიოთეკაში

9bdabe7effc5

Rewriting Caucasian History : The Medieval Armenian Adaptation of the Georgian Chronicles : The Original Georgian Texts and the Armenian Adaptation / Calouste Gulbenkin Foudation. Edit.: J. Baines, G. Dudbridge, A. Jones, R. Thomson; Transl., intr., comm. R. W. Thomson. – USA. Oxford University Press, [2002]. – 408 p.: Bibliography pp. 383-391.

გადაწერილი კავკასიის ისტორია : ქართული ქრონიკების შუა საუკუნეობრივი სომხური ადაპტაცია : ქართული ორიგინალი ტექსტი და მისი სომხური ინტერპრეტაცია / კალუსტ გულბენკინის ფონდი. რედ.: ჯ. ბაინესი, ჯ. დუდბრიჯი, ა. ჯონესი, რ. ტომსონი; თარგ, შეს. და კომენტ. რ. ტომსონისა. – აშშ. ოქსფორდის უნივერიტეტის გამომცემლობა, [2002]. – 408 გვ.: ბიბლიოგრ. გვ. 383-391.
წიგნი წარმოადგენს „ქართლის ცხოვრების“ კიდევ ერთ თანამედროვე ინტერპრეტირებას. იგი არის რეფლექსია 1200 წელს სომეხი ისტორიკოსების მიერ თარგმნილი ვერსიისა. როგორც ცნობილია იგი სახეშეცვლილი, სულ სხვა ადაპტირებული ნაწარმოებია და განსხვავდება ქართული ანალოგისაგან.

ახალი წიგნები ჩვენს ბიბლიოთეკაში

dd2ddac854f7

ლაღიძე ნ. საქართველოს არქიტექტურა & თანამედროვე ქართველი არქიტექტორები Georgian Architecture & Modern Georgian Architects / გამომც.: დ. მოსულიშვილი, კომპ. „არქიტექტორთა კლუბი“ და ჟურნალი „სტილი“; თარგმნ. ნ. კურტალიძე. – თბ., 2009. – 371 გვ.: ილ. ISBN 978-9941-0-0938-9 ISBN 1987-8311
არქიტექტორის როლი თანამედროვე ქართულ საზოგადოებაში განუხრელად იზრდება. წიგნი გამოიცა ჟურნალი „სტილის“ და „არქიტექტორთა კლუბის“ ეგიდით, მათი შემოქმედების პოპულარიზაციისა და საუკეთესო არქიტექტორული ნიმუშების წარმოსაჩენის მიზნით.
წიგნი ორენოვანია (ქართულ-ინგლისური). მისი შესავალი ნაწილი ეძღვნება საქართველოს არქიტექტურის განვითარების ისტორიის ზოგად მიმოხილვას. ძირითადად საქართველოს მსხვილი ქალაქების არქიტექტორულ-ქალაქგეგმარებითი გარდასახვის ისტორიული თავისებურებებსა და არქიტექტურულ-სივრცობრივ გარემოს სპეციფიკას.

ახალი წიგნები ჩვენს ბიბლიოთეკაში

7d6699cae970

Tsereteli Z., Tsagareoshvili T. Georgia. Traditions, Beliefs and Arts / Foundation for Preservation of Georgia’s Ethnographic Heritage. English translation edited by V. Amiranashvili. – [Tbilisi], – 2010. – 359 p.: ill., sketch.
წერეთელი ზ. ცაგარეიშვილი თ. საქართველო. ტრადიციები რწმენა და ხელოვნება / საქართველოს ეთნოგრაფიული მემკვიდრეობის დაცვის ფონდი. ინგლ. თარგმანის რედ. ვ. ამირანაშვილი. – [თბ.], – 2010. – 359 გვ.: ილ., ტაბ. ISBN:9789941917202
მონოგრაფია ძირითადად დაფუძნებულია ქართული ეთნოლოგიური სკოლის დამაარსებელ აკადემიკოს გიორგი ჩიტაიას შრომებზე და ასევე იმ კვლევების შედეგებზე, რომელიც ქართველმა ეთნოლოგებმა აწარმოეს.

ახალი წიგნები ჩვენს ბიბლიოთეკაში

37aeef83ff53

დივნოგორცევა-გრიგოლია ი. ლადო გრიგოლია და ქართული შრიფტის ხელოვნების საფუძვლები. მოდულური აგების კანონი = Девнигорцева-Григолия И. Ладо Гоиголия и основы искусства грузинского шрифта. Канон модульного построения / ავტ.-შემდგ., დიზაინი მხატვ. ი. დივნოგორცევა-გრიგოლია; მთარგმ. მ. ჯაფარიძე. – თბ.: © „საქართველოს მაცნე“, 2004. – 316 გვ.
ISBN 99940-26-97-6
წიგნი ეძღვნება საქართველოს სახალხო მხატვარს, შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო პრემიის ლაურეატს, ხელოვნების დამსახურებულ მოღვაწეს, პროფ. ლადო გრიგოლიას დაბადების 100 წლისთავს. წიგნს ახლავს (გვ. 7-9) ი. დივნოგორცევა-გრიგოლიას ანოტაცია.
ნაშრომი წარმოადგენს თანამედროვე ქართული შიფრის აგების კანონების სისტემისა და სამეცნიერო თეორიის პირველ პუბლიკაციას.

ახალი წიგნები ჩვენს ბიბლიოთეკაში

7d7071f1bc51

ფაულერი უ. D - დღე. პირველი 24 საათი / მთარგმ. და სამხედრო კონსულტ. ნ. მიქაუტაძე; რედ.: რ. გორგაძე, მ. სოხაძე. – თბ.: © ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა, 2009. – 216 გვ.
Copyright © 2006 Amber Books Ltd, London. Copyright in the Georgian translation © 2009 Bakur Sulakauri Publishing.
ISBN 978-9941-15-088-3
ძლიერად დაცულ სანაპიროზე საზღვაო დესანტის გადმოსხმა, განსახორციელებლად ერთ-ერთი რთული სამხედრო ოპერაციაა. ამ ტიპის ოპერაციათაგან ყველაზე მასშტაბური ნორმანდიაში მოკავშირეთა გადმოსხმა იყო. მისი წარმატება-წარუმატებლობა პირველ 24 საათზე იყო დამოკიდებული. გერმანელების წარმატების ერთადერთი შანსი მოკავშირეების ზღვაში უკუგდება იყო მანამ, სანამ ისინი თავიანთი უზარმაზარი საბრძოლო მარაგის ნაპირზე გადმოტანას მოასწრებდნენ...

ახალი წიგნები ჩვენს ბიბლიოთეკაში

fcc06e3554ac

ყაუხჩიშვილი თ. საქართველოს ბერძნული წარწერების კორპუსი = Kauchtschischwili T. Korpus der Griechischen Inschriften in Georgien / ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. კლასიკური ფილოლოგიის, ბიზანტინისტიკისა და ნეოგრეცისტიკის ინსტიტუტი. რედ. ლ. გორდეზიანი. (მესამე შესწორ. და შევსებ. გამოცემა). თბ.: © ლოგოსი, 1999–2000, 2004, 2009. 421 გვ. ISBN 978-9941-401-1-41-1

დღესდღეობით საქართველოს ტერიტორიაზე გამოვლენილია 1000-ზე მეტი ბერძნული წარწერა, რომელთა ქრონოლოგიური ჩარჩოა ძვ. წ. Vს-დან XIXს-მდე. მათი არსებობა იმისი ნიშანია, რომ ბერძნულ ენასა და დამწერლობას საერთაშორისო ხასიათი ჰქონდა ანტიკურ ხანაში. ნაშრომში საკითხი გადაჭრილია შემდეგი კანონზომიერების მიხედვით: ეპიგრაფიკული, გრაფიული და გეოგრაფიული პრინციპები.

ახალი ჟურნალები ჩვენს ბიბლიოთეკაში

09ab7639c1ed

Mathematics of Computation. American Mathematical Society. 2010. - vol.79. - №272. ISSN: 00255718
Contents of Volume 79, Number 272
J. M. Melenk; S. Sauter - Convergence analysis for finite element discretizations of the Helmholtz equation with Dirichlet-to-Neumann boundary conditions - Math. Comp. 79 (2010), 1871-1914.

ახალი წიგნები ჩვენს ბიბლიოთეკაში

77f0ff6ce434


ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანი სამხრეთ კავკასიის მილსადენი და არქეოლოგია საქართველოში = Rescue Archaeology in Georgia: The Baku-Tbilisi-Ceyhan and South Caucasian Pipelines / საქრთველოს ეროვნული მუზეუმი. მთ. რედ. გ. გამყრელიძე; ინგლ. ტექსტის რედ. მ. ვიკერსი. – © თბ., 2010. – 622 გვ.: ილ., ტაბ.
BP საქართველოს ეროვნული მუზეუმის განსაკუთრებული პარტნიორია. ეს პუბლიკაციაც BP-სა და მისი პარტნიორების და ეროვნული მუზეუმის თანამშრომლობის შედეგია. მასში აისახა 2000–2005 წლებში განხორციელებული საქართველოს ეროვნული მუზეუმის, ოთარ ლორთქიფანიძის კვლევითი ცენტრის მიერ, გადარჩენითი არქეოლოგიური პროგრამის ფარგლებში ჩატარებული არქეოლოგიური აღმოჩენები, ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანსა და სამხრეთკავკასიური მილსადენის მშენებლობისას. ეს ყოველივე უმაღლესი სტანდარტების ფორმებში თავსდება. ამ სტრატეგიამ 1990-იანი წლების შემდეგ ახალ პროექტებს გაუხსნა გზა.

ინფოარხების ცნობების შეკრება