Skip navigation.
მთავარი

ღონისძიების ჩატარება ეროვნულ სამეცნიერო ბიბლიოთეკაში

თქვენი ღონისძიების ჩასატარებლად ეროვნულ სამეცნიერო ბიბლიოთეკაში, გთხოვთ, შეავსოთ სააპლიკაციო ფორმა და გადმოგზავნოთ ელექტრონულ მისამართზე: infopr@sciencelib.ge

საძიებლები

მიმდინარეობს საიტის განახლება

ბიბლიოთეკის კატალოგი

ძიება ქართულ ბიბლიოთეკებში

Create your own Custom Search Engine
ძიება ქართულ ლექსიკონებში და ენციკლოპედიებში
Create your own Custom Search Engine
ძიება მსოფლიოს უნივერსიტეტების ღია სამეცნიერო არქივებში

Create your own Custom Search Engine

ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდი -სასტიპენდიო პროგრამა

ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდი -სასტიპენდიო პროგრამა -

ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონალური ბიურო აცხადებს კონკურსს რეგიონალური სასტიპენდიო პროგრამის ფარგლებში.

რეგიონალური სასტიპენდიო პროგრამის მიზანი: სასტიპენდიო პროგრამის მიზანია მხარი დაუჭიროს სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში აკადემიური კვლევების ჩატარებას.

პროგრამის ამოცანები:
* ხელი შეუწყოს ახალგაზრდა მეცნიერების მიერ სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში სოციალურ მეცნიერებათა განვითარების ხელშემწყობი ინდივიდუალური და ინტერდისციპლინარული კვლევების ჩატარებას;
* ხელი შეუწყოს სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში სოციალურ მეცნიერებათა სფეროში მოღვაწე პროფესიონალების რეგიონალური ქსელის განვითარებას.

კონკურსის პირობები:
განაცხადის შემოტანა შეუძლიათ 1977-1990 წლებში დაბადებულ ახალგაზრდა მკვლევარებს, რომლებსაც გააჩნიათ სრული უმაღლესი განათლება და ამავე დროს მუდმივად ცხოვრობენ სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში. სავალდებულოა ინგლისური ან/და რუსული ენების მაღალ დონეზე ფლობა. პრიორიტეტი მიენიჭება განაცხადებს, რომლებიც თემატურ სიახლეს, ზეპირი ისტორიის, სოციოლოგიური და თვისობრივი კვლევის ინოვაციური მეთოდებს გვთავაზობენ.

ფონდი აფინანსებს აკადემიურ კვლევებს შემდეგი მიმართულებებით:
* სახელმწიფო და საზოგადოება: სოციალური სტრუქტურები, პოლიტიკური კულტურა და ინსტიტუტები;
* ეთნო-პოლიტიკური კონფლიქტები: კოლექტიური და ინდივიდუალური მეხსიერება - განსხვავებული ხედვები;
* უთანასწორობასა და დისკრიმინაციასთან დაკავშირებული პრობლემები: მარგინალობის განმსაზღვრელი ფაქტორები;
* ლტოლვილები და იძულებით გადაადგილებული პირები: ადაპტაციისა და ინტეგრაციის ფორმები;
* სოციალური სქესის მიმართ მგრძნობელობა და გენდერული როლები პოსტსაბჭოთა საზოგადოებებში;
* საბჭოთა წარსულის გააზრება: მაკრო და მიკროისტორია;
* ურბანული განვითარების პოლიტიკური და სოციალური ასპექტები;
* გარემო და განვითარება: კონსერვაციისა და ტრანსფორმაციის პრობლემები;
** მიგრაცია: სტრუქტურებისა და ტენდენციების მრავალფეროვნება.

სტიპენდიის ხანგრძლივობა და მოცულობა:
სტიპენდიის ხანგრძლივობა განისაზღვრება თორმეტი თვით (01.01.2013 - 31.12.2013). სტიპენდიის მოცულობა ყოველთვიურად 250.00 ევროს შეადგენს. პროგრამა ასევე მოიცავს ფონდის მიერ ორგანიზებულ თანმდევ სემინარებს, საზაფხულო სკოლას და პუბლიკაციებით მხარდაჭერას.

ზოგადი მითითებები:
* სტიპენდია წარმოადგენს ინდივიდუალურ დახმარებას და არ შეიძლება გამოყენებულ იქნას სასტიპენდიო პროგრამის ფარგლებს გარეთ მიმდინარე სხვა პროექტების დასაფინანსებლად.
* არ არის სავალდებულო სამეცნიერო ხარისხის ქონა, ან სამეცნიერო დაწესებულებასთან თანამშრომლობა.

საკონკურსო განაცხადის შემოტანის ბოლო ვადაა 2012 წლის 17 ოქტომბრის 18:00 სთ.

განაცხადი უნდა მოიცავდეს შემდეგ საბუთებს:
* თავფურცელი შემდეგი მონაცემების მითითებით: სახელი და გვარი; დაბადების წელი; ქვეყანა; სამეცნიერო დისციპლინა; საკონკურსო თემა; კვლევის სათაური (საკონკურსო თემა და კვლევის სათაურის ფორმულირება არ უნდა ემთხვეოდეს ერთმანეთს)
* განაცხადის ანკეტა (ჩამოტვირთეთ ინგლისური/რუსული ვერსია ვებ-გვერდიდან http://www.ge.boell.org).
* ტაბელარული ავტობიოგრაფია (CV).
* ესსე (5-8 გვერდის მოცულობით), რომელიც უნდა შეიცავდეს პროფესიულ და პირად მოტივაციას: 1. რატომ მაინტერესებს ეს თემა; 2. რა ვიცი თემის შესახებ; 3. რა მეთოდებით ვაპირებ თემის კვლევას; 4. წლიური სამუშაო გეგმა.
** სამეცნიერო დაწესებულების მიერ ან აპლიკანტის ამჟამინდელი სასახურიდან ხელმძღვანელი პირის მიერ წარმოდგენილი ორი სარეკომენდაციო წერილი (რა კონკრეტულ გამოცდილებას ან სამეცნიერო ნაშრომს ეფუძნება რეკომენდატორი აპლიკანტთან მიმართებაში).
* უმაღლესი განათლების (ბაკალავრის, მაგისტრის ან 5-წლიანი სწავლების) დიპლომი ნიშნების ფურცლებითურთ.
* არჩევითია: სამეცნიერო ნაშრომების ჩამონათვალი და მათი ასლები (მაქსიმუმ 20 გვერდი).

ზემოთ ჩამოთვლილი საბუთები (სამეცნიერო ნაშრომთა ასლების გარდა) წარმოდგენილ უნდა იქნას ინგლისურ ან რუსულ ენაზე, 3 ეგზემპლარად; აგრეთვე, დისკზე ჩაწერილი ელექტრონული სახით (2 ეგზ.). არასრული, დაგვიანებული ან ელექტრონული ფოსტით შემოსული განაცხადები არ განიხილება.

საკონკურსო განაცხადი გამოგზავნეთ შემდეგ მისამართზე:
ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონალური ბიურო
ზოვრეთის ქ. 38, თბილისი, 0160
ვებ-გვერდი: http://www.ge.boell.org

[განცხადებები ; სასწავლო პროგრამები : საიტიდან edu-guide.ge]