Skip navigation.
მთავარი

ღონისძიების ჩატარება ეროვნულ სამეცნიერო ბიბლიოთეკაში

თქვენი ღონისძიების ჩასატარებლად ეროვნულ სამეცნიერო ბიბლიოთეკაში, გთხოვთ, შეავსოთ სააპლიკაციო ფორმა და გადმოგზავნოთ ელექტრონულ მისამართზე: infopr@sciencelib.ge

საძიებლები

მიმდინარეობს საიტის განახლება

ბიბლიოთეკის კატალოგი

ძიება ქართულ ბიბლიოთეკებში

Create your own Custom Search Engine
ძიება ქართულ ლექსიკონებში და ენციკლოპედიებში
Create your own Custom Search Engine
ძიება მსოფლიოს უნივერსიტეტების ღია სამეცნიერო არქივებში

Create your own Custom Search Engine
21-ე საუკუნის სამეცნიერო ბიბლიოთეკა არა მხოლოდ წიგნების საცავი და არც მხოლოდ ელექტრონულ მონაცემთა ბაზების წვდომის ადგილი, არამედ ინფორმაციის აქტიური ძიების, სამეცნიერო კომუნიკაციის, იდეათა გაცვლის, სწავლებისა და მსჯელობის სივრცეა.

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

b4jv6

თანდაშვილი, მ. ზმნის სემანტიკური ანალიზი ქართულში / რედ. ნ. შარაშენიძე. - თბ.: მერიდიანი, 2017. – 178 გვ.

ISBN 978-9941-25-344-7
წიგნი "ზმნის სემანტიკური ანალიზი ქართულში" წარმოადგენს ფრანკფურტის უნივერსიტეტში წაკითხული ლექციების იმ ნაწილს, რომელიც მოიცავდა ქართული ზმნის კლასიფიკაციის საკითხებს. ნაშრომში მოცემული ქართული ზმნის სემანტიკური მოდელი მისთვის დამახასიათებელი მორფო-სინტაქსური თავისებურებების უკეთ აღწერის საშუალებას იძლევა. თეორიულ ღირებულებასთან ერთად, ნაშრომს პრაქტიკული მნიშვნელობაც აქვს, რადგან აქ განხილული ზმნის სემანტიკური კლასიფიკაციის ჩარჩო, მნიშვნელოვნად აადვილებს ქართული ენის ავტომატური თარგმანის პრობლემის ადეკვატურ გადაჭრას. 
ნაშრომში ძირითადად გამოყენებულია უცხოურ სამეცნიერო ლიტერატურაში წარმოდგენილი თეორიული დებულებები და მოდელები. წიგნი განკუთვნილია, როგორც ფილოლოგიური ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის, ისე საკითხით დაინტერესებულ პირთათვის.

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

u1ap6

სთოქსთეიდი, მერლინ; ქოთრენი, მაიკლ, ვ. ხელოვნების ისტორია XVIII საუკუნიდან დღემდე / თარგმნ.: თ. ტაბატაძე, თ. შავგულიძე; რედ. ა. კლდიაშვილი, მ. ბულია. - თბ.: თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია,  2017. – 243 გვ. : ილ. 
ISBN 978-9941-0-9739-3

ეს არის ხელოვნების უდიდესი მოვლენის მხატვრობის, მთლიანად არტის შექმნის ისტორია - თანამედროვეობამდე. მასში პერფორმანსის რაობა და მისი სიცხადის ანალიზი საუკეთესოდ არის გადმოცემული. 
წიგნი ოთხ ნაწილად არის დაყოფილი და მთლიან აანალიზებს როკოკოდან - პოსტმოდერნის ჩათვლით ყველა ძირითად მიმდინარეობას. 
I. XVIII საუკუნისა და XIX საუკუნის დასაწყისის ხელოვნება ევროპასა და ჩრდილოეთ ამერიკაში.
II. XIX საუკუნის მეორე ნახევრის ევროპისა და ამერიკის შეერთებული შტატების ხელოვნება
III. ახალი ხელოვნება ევროპასა და ამერიკაში, 1900-1950 წლები
IV. საერთაშორისო ვითარება 1950 წლის შემდეგ

ქვეყნებს შორის გარდამავალი ეტაპები შემდეგი თანმიმდევრობით ნაწილდება: იტალია, საფრანგეთი, ესპანეთი და ამერიკა; შემდეგ ისევ საფრანგეთი, ამერიკა, საფრანგეთი... და ა.შ. ანუ ეს არის  ევროპულ-ამერიკული ნაზავი, რომელიც ხელოვნების აქტივიზმითა და გლობალიზაციით მოდერნიდან პოსტმოდერნამდე, პოსტკოლონისტურ დისკურსამდე, დეკონსტრუქტივიზმამდე მიდის. 
წიგნის თითოეულ თავს აქვს ჩანართები:

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

4m8t3
ანთელავა, ნუგზარ. კავკასიის ხალხთა მითები და რიტუალები / საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო; სსიპ ჩერქეზული (ადიღეური) კულტურის ცენტრი; შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი; რედ. მ. ჩუხუა. -  თბ.: უნივერსალი, 2017. – 889 გვ. 
ISBN 978-9941-22-996-1

კავკასიის ეთნოსების მითოლოგიისა და წეს-ჩვეულებების სინქრონული აღწერა ჯერ კიდევ ანტიკური პერიოდიდან იღებს სათავეს. ეს ერთგვარი ეთნიკური მოზაიკაა, რომელიც თავისთავში მომიჯნავე დარგებსაც აერთიანებს. ქართველური, აფხაზურ-ადიღეური, დაღესტნური, ასევე - ინდოევროპული და თურქულენოვანი ხალხები ქმნიან ერთ დიდ კავკასიურ ეთნოსს. წიგნი მითო-რელიგიური მსოფლმხედველობისა და რიტუალური პრაქტიკის საფუძვლებს შეისწავლის და ეს ყოველივე წიგნში სინქრონულ-დიაქრონული კვლევის ჭრილში არის წარმოდგენილი.

წიგნის მიზანი ორგვარია: მიაწოდოს დაინტერესებულ პირს საცნობარო მასალა და დააკმაყოფილოს მკითხველთა ღრმა ინტერესი მითოლოგიისდამი, ფოლკლორისტიკისადმი, რელიგიის ისტორიისადმი, ხალხური რწმენა-წარმოდგენებისა და წეს-ჩვეულებებისადმი.

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

97gdw
ჩერქეზული ენის ანბანი შედგენილი უმარ ბირსეის მიერ = Букварь Черкесского языка Умара Берсея (Омар Бырсэй) = Адигабзэм тбукваоь Бэрсэй Умар (Бырсэй Омар) / საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო; ჩერქეზულ (ადიღეური) კულტურის ცენტრი; პროექტის ავტ. მ. ჩუხუა. (მეორე გამოცემა). - თბ., 2017. – 87 გვ.   

ომარ ბირსეის წიგნი „ჩერქეზული ანბანი“ ჯერ კიდევ 1853 წლის 14 მარტს დაიბეჭდა თბილისში. სწორედ ამან დაუდო დასაბამი იმას, რომ ჩერქეზული ენისა და კულტურის ოფიციალურ თარიღად ეს დღე - 14 მარტი გამოცხადდა.
2017 წელი საიუბილეოა, რადგან წელს ო. ბირსეის დაბადების 210-ე წლისთავია. ამიტომ სსიპ ჩერქეზული (ადიღეური) კულტურის ცენტრმა წიგნი - „ჩერქეზული დედაენა“ ხელახლა, ისევ თბილისში გამოსცა.

წარმოდგენილ ვარიანტში დაცულია ტექსტის ავთენტურობა. წიგნის გარკვეული  განაკვეთები  ნათარგმნია ქართულად.

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

gpi0a

ბეპიევი, ნ. ქართულ-ოსური და ოსურ-ქართული ლექსიკონი / რედ. ნ. ბეპიევი, ნ. ჯუსოითი. - თბ: უნივერსალი, 2016. – 864 გვ.

ISBN 978-9941-22-885-8

აღნიშნული სახელმძვანელო ძირითადად ეფუძვნება დღემდე გამოცემულ ოსურ-რუსულ, რუსულ-ოსურ, ასევე ოსურ, ქართულ და ორენოვან, განმარტებით, ეტიმოლოგიურ, ორთოგრაფიულ, დიალექტურ, დარგობრივ და ფრაზეოლოგიურ ლექსიკონებს. ოსურ-ქართული და ქართულ-ოსური ლექსიკონების და, ზოგადად, ოსური და ქართული ენების სპეციფიკის გათვალისწინებით, ლექსიკონებს დაერთვის ოსური და ქართული ენების გრამატიკული მიმოხილვები: წიგნს ერთვის აკადემიკოს ვ. აბაევის ოსური ენის გრამატიკული ნარკვევი და აკადემიკოს ა. არაბულის ქართული ენის გრამატიკული ნარკვევი; წინასიტყვაობა, ასევე - ქართულ-ოსური და ოსურ-ქართული ლექსიკონების გამოყენების წესები, ოსური და ქართული ანბანები (ტრანსკრიფციით), შემოკლებათა განმარტებები, გრაფიკული ნიშნების განმარტებები და სხვა სამეცნიერო აპარატურა. 

ლექსიკური ერთეულები წარმოდგენილია თანამედროვე სალიტერატურო ენის ნორმების გათვალისწინებით. ქართული სიტყვების დაწერილობის დროს ძირითადად გამოყენებულია ქართული სალიტერატურო ენის ნორმების პირველი კრებული და ქართული ენის ორთოგრაფიული ლექსიკონის მეორე შევსებული გამოცემა.

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

zbve1
საქართველოს ილუსტრირებული ისტორია / პროექტის ხელმძღვანელი ჯ. სამუშია; რედ. ლ. იოსებაძე. - თბ. : პალიტრა L, 2014

- ტომი 22. : გელაშვილი, აკაკი. ერეკლე II  - თბ.: პალიტრა L, 2016. – 48 გვ.
- ტომი 23. : სამუშია, ჯაბა. ტაო კლარჯეთი. - თბ.: პალიტრა L, 2015. – 48 გვ.
- ტომი 24. : იოსებაძე, ლ. ილია ჭავჭავაძე- თბ.: პალიტრა L, 2016. – 48 გვ.  
- ტომი 25. : სამუშია, ჯაბა. ბრძოლის საუკუნე. - თბ.: პალიტრა L, 2016. – 48 გვ.  
- ტომი 26. : ბოშიშვილი, ალექსანდრე, სამუშია, ჯაბა. სამეფოებად და სამთავროებად დაშლილი საქართველო. - თბ.: პალიტრა L, 2016. – 48 გვ.  
- ტომი 27. : ხუნდაძე, ნინო, ვაჩნაძე, დინარა. ქართული ხუროთმოძღვრება. - თბ.: პალიტრა L, 2016. – 48 გვ.  
ISBN 9789941217494
 
ამჯერად წარმოგიდგენთ საქართველოს ილუსტრირებული ისტორიის მორიგ ექვს ტომს. როგორც ადრე აღვნიშნეთ აქ ფაქტები ქრონოლოგიურად არ არის დალაგებული და ერთმანეთს ავსებს. ოდესღაც რეალურად მომხდარი ამბავი ცალკეულ ტომებში თავსდება და ოჯახის ყველა წევრისთვის ერთ დიდ, მთავარ სერიად ერთიანდება. ვიზუალურად რეკონსტრუირებული ახალი მოდელი დოკუმენტურ მასალაზე დაყრდნობით არის შექმნილი.
ეს  ტომეული არის კონკრეტული ეპოქების მკვლევარ-ისტორიკოსების მოთხრობილი და ხელნაწერთა სტილით ერთმანეთისაგან სრულიად განსხვავებული მხატვრების მიერ ილუსტრირებული. სერიისათვის სპეციალურად შექმნილი სამუზეუმო ექსპონატთა ნუსხა საქართველოს ეროვნული მუზეუმის, საქართველოს თეატრის, მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმის, საქართველოს ეროვნული არქივის, საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის, საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის არქივებიდან წიგნის რედაქციას გადმოეცა. 
ამჯერად ეს სერია გარკვეული კორექტირებით გამოვიდა და უკვე გათვალისწინებული 24 ტომის, შემდეგ დამატებული ექვსი ტომიც ჩაემატა და დამატებით სხვა ეპოქებსაც მიეძღვნა.

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

51DUjBogqlL._SX385_BO1,204,203,200_

Ousterhout, Robert G. Visualizing Community : Art, Material Culture, and Settlement in Byzantine Cappadocia / Designed and typest by Melissa Tandysh. – Washington: Dumbarton Research Library and Collection, 2017. – 532 p. 

ISBN 9780884024132

ეს ინგლისურენოვანი, ფერადი ილუსტრაციებით დატვირთული წიგნი, მოგვითხრობს კაბადოკიის შესახებ. ეს მხარე ცენტრალური ანატოლიის ულამაზესი ვულკანური რეგიონია და იგი ამავდროულად საუკეთესოდ ინარჩუნებს ბიზანტიური იმპერიის ყოველდღიურობის აღქმას. ამ ადგილში ყურადღებას იპყრობს კონსტანტინოპოლისა და კაბადოკიის მონუმენტალისტური არქიტექტურა.  

კვლევა უკავშირდება აღმოსავლეთ ხმელთაშუაზღვისპირეთში დოკუმენტალისტური არქიტექტურული მემკვიდრეობის გაქრობას. წიგნის ტექსტუალური მტკიცებულებები ეყრდნობა მთლიანი ქალაქებისა და სოფლების ერთიანი არქიტექტონიკის განცდას. აქ პარალელურად განიხილება საეკლესიო და სახალხო ნაგებობანი, საერო და სულიერო ლანდშაფტები. სიღრმისეული ანალიზი,

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

k37f5
თუშმალიშვილი, გ. მედიაპოლიტიკა სიტყვიერი, ბეჭდვითი და გამოსახულებითი კომუნიკაციების შესახებ / რედ. ნ. ჯოხარიძე. - თბ.: პეგასი, 2017. – 376 გვ. 

ISBN 978-9941-0-9798-0

წიგნში ფართო ადგილი ეთმობა ანტიკური ათენისა და რომის ორატორული ხელოვნების ნიმუშებს, რასაც გამოსახულებითი კომუნიკაციები: ქანდაკება, მონუმენტი, მონეტა ქმნიდა. ასევე ფაქტია, რომ დიდი ორატორები დემოსთენე და ციცერონი თავად მათ საცხოვრებელ პოლისს ორატორთა ბუნებრივ გარემოდ აღიქვამდნენ.

მოგვიანებით გზავნილის რაციონალური გააზრების ხელოვნება გუტენბერგის საბეჭდი მანქანით, ბეჭდური კომუნიკატორული უნარებით ჩანაცვლდა. შემდგომი ეტაპები იყო რადიომაუწყებლობა და ტელევიზია. 

ამასთანავე წიგნში განხილულია ინტერნეტის გლობალურ ქსელთან დაკავშირებული თანამედროვე საკომუნიკაციო ფორმები.
ინფოარხების ცნობების შეკრება