Skip navigation.
მთავარი

საძიებლები

მიმდინარეობს საიტის განახლება

ბიბლიოთეკის კატალოგი

ძიება ქართულ ბიბლიოთეკებში

Create your own Custom Search Engine
ძიება ქართულ ლექსიკონებში და ენციკლოპედიებში
Create your own Custom Search Engine
ძიება მსოფლიოს უნივერსიტეტების ღია სამეცნიერო არქივებში

Create your own Custom Search Engine

ღონისძიების ჩატარება ეროვნულ სამეცნიერო ბიბლიოთეკაში

თქვენი ღონისძიების ჩასატარებლად ეროვნულ სამეცნიერო ბიბლიოთეკაში, გთხოვთ, შეავსოთ სააპლიკაციო ფორმა და გადმოგზავნოთ ელექტრონულ მისამართზე: infopr@sciencelib.ge

21-ე საუკუნის სამეცნიერო ბიბლიოთეკა არა მხოლოდ წიგნების საცავი და არც მხოლოდ ელექტრონულ მონაცემთა ბაზების წვდომის ადგილი, არამედ ინფორმაციის აქტიური ძიების, სამეცნიერო კომუნიკაციის, იდეათა გაცვლის, სწავლებისა და მსჯელობის სივრცეა.

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

pdytj
მსოფლიო ისტორია : ილუსტრირებული ენციკლოპედია / რედ.: მ. სესკურია, მ. სოხაძე, მ. ყიფშიძე. თბ.: ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა, 2016. – 512 გვ.: ილ.
ISBN 978-9941-23-614-3

ისტორია უძველესი დროიდან სხვადასხვა მოვლენისა და ქმედების მასშტაბურ ქრონიკად გვევლინება. წიგნში დათარიღებული ეს დარგი კი მხოლოდ ომების, დაპყრობების, შეთანხმებებისა და ღალატის მოკლე ქრონოლოგია არ არის. დაინტერესებული მკითხველი ამასთან ერთად შეიტყობს, თუ როდის მოხდა ესა თუ ის აღმოჩენა, როგორ შეიქმნა ხელოვნების გამორჩეული ნაწარმოებები, რა მნიშვნელოვანი ცვლილებები განიცადა სოფლის მეურნეობამ, როგორ იკვლევდნენ დედამიწას, ან როგორ შეიცვალა ვაჭრობის მეთოდები. ბრწყინვალედ ილუსტრირებული და ნათლად ახსნილი ისტორიული მოვლენები სოფლის მეურნეობის წარმოშობით იწყება და უახლესი ასტროფიზიკური აღმოჩენებით მთავრდება. ამგვარად წიგნში გლობალური ისტორიაა მოთხრობილი და წარმოჩენილია როგორც ევროპისა და ჩრდილოეთ ამერიკის ისტორიული მოვლენები, ასევე ახლო დ შორეული აღმოსავლეთის, ინდოეთის, სამხრეთ ამერიკისა და წყნარი ოკეანის რეგიონების დასამახსოვრებელი და გამორჩეული ამბები. 

ნაშრომში ისტორია სტრუქტურულად შემდეგ სახეს ღებულობს: კაცობრიობის დასაბამი, უძველესი ცივილიზაციები, კლასიკური ეპოქა, ვაჭრობა და გამოგონებები, რეფორმაცია და აღმოჩენები, რევოლუციების ეპოქა, ტექნოლოგიები, წიგნის ბოლოს ზესახელმწიფოები  და ცნობარი, ეს უკანასკნელი კი შემდეგი სახის ინფორმაციებს მოიცავს:

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

fgbf1
შენგელია, კ. საქართველოს ისტორია : უძველესი დროიდან თანამედროვეობის ჩათვლით (მეექვსე, განახლებული და შევსებული ქართული გამოცემა) / რედ. ვ. სილოგავა. - თბ.: კავკასიის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2016. – 332 გვ.: ილ.
ISBN 978-9941-9470-0-1

წინამდებარე წიგნში საქართველოს ისტორიის ხანგრძლივი პერიოდი კომპაქტურადაა გადმოცემული. აქ ტრადიციული სახელმძღვანელოს სქემას ერთვის ქვეყნის ისტორიის მოკლე თარიღების სქემა, ანოტაციით. ეს წიგნს სამეცნიერო ნაშრომის სახეს აძლევს. ამავდროულად წიგნი კონსპექტური სალექციო კურისიცაა, რომელიც ითვალისწინებს ქართული ისტორიოგრაფიის მიღწევებს ბოლო ორი საუკუნის მანძილზე. 

წიგნი გათვლილია, როგორც განათლების გარკვეული ეტაპი, სტუდენტებისა და აბიტურიენტებისათვის.

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

k5rah
მიგრიაული, რ. ქართული კერძო სამართლის საკითხები = Migriauli, R. Issues of Georgian Private Law : გამოქვეყნებული სამეცნიერო სტატიები და სხვა პუბლიკაციები  (მეორე შევსებული გამოცემა). - თბ.: იურისტების სამყარო, 2016. – 275 გვ. 
ISBN 978-9941-9477-6-6

90-იან წლებში ძირეული ტრანსფორმაცია განიცადა კერძო სამართალმა. ამ პერიოდში შეიქმნა საკანონმდებლო აქტები „მეწარმეთა შესახებ“, „თამასუქის შესახებ“, „ჩეკის შესახებ“, „გაკოტრების საქმეთა წარმოების შესახებ“ და „სამოქალაქო კოდექსი“. ამ პერიოდშივე განვითარდა ქართული იურიდიული ლიტერატურა. 

წინამდებარე გამოცემაში ამ საკითხებთან დაკავშირებით წარმოდგენილი სტატიები გამოცალკევებულია დანარჩენი პუბლიკაციებისაგან და დახარისხებულია სამართლის დარგების მიხედვით: ვუალობა, სამეწარმეო და სამოქალაქო სამართალი. მათში დაცულია ანბანური ქრონოლოგია. 

კრებული დააინტერესებთ სამართლის მითითებულ დარგებში მოღვაწე იურისტებსა და მკვლევარებს. 

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

5qm60
სამოსამართლო ეთიკა = Судейская этика  : სახელმძღვანელო უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტებისათვის / [ნ. დ. ერიაშვილი, ი. ი. ამინოვი, კ. გ. დედიუხინი, ა. რ. უსიევიჩი, ა. ნ. პავლუხინი; რედ. ნ. დ. ერიაშვილი]. - თბ.: სამართლიანი საქართველო, 2016. – 183 გვ. 
ISBN 978-9941-9402-3-1

სახელმძღვანელოში განხილულია მოსამართლის პროფესიული ეთიკის შინაარსი და სოციალური ფასეულობა ეთიკის ძირითადი კატეგორიების კურსის სტრუქტურის შესაბამისად; სისხლის სამართლის პროცესუალური იძულების მტკიცებულებები და ზომები; სასამართლო სტადიების ზნეობრივი საფუძვლები; სისხლის სამართლის პროცესუალური საქმიანობის კულტურის საკითხები.
სასამართლო ეთიკა პირდაპირ არის დაკავშირებულ ნორმატულ, სამართლებრივ და სამეცნიერო იურიდიულ ფენომენებთან და სრულყოფს სამართლებრივ რეგულირებას. 

წიგნის მოსამზადებლად გამოყენებულ იქნა პოლიტიკური და სამართლებრივი სწავლების ნაშრომები ეთიკაში, ფილოსოფიაში, ისტორიაში, სახელმწიფოსა და სამართლის თეორიაში,

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

y81c8
ტურავა, პ. ზოგადი ადმინისტრაციული სამართალი. - თბ.: იურისტების სამყარო, 2016. – 296 გვ. 
ISBN 978-994109477-8-0

სახელმძღვანელოს მიზანია სტუდენტებს გააცნოს ზოგადი ადმინისტრაციული სამართლის ძირითადი ცნებები და ინსტიტუტები. ადმინისტრაციული სამართალი არის საჯარო მმართველობის სამართალი, სახელმწიფოებრივი მოწყობის სამართლებრივი ფორმები კი სწორედ ამ პროცესის შესწავლაა. მისი ორგანიზაციული და ფუნქციური გაგების გამიჯვნა,  კანონმდებლის მიერ შემოთავაზებული ადმინისტრაციული ორგანოს ცნება ადმინისტრაციული სამართლის ძირითადი არსია.

წიგნი გათვლისწინებულია სტუდენტებისათვის და სტრუქტურულად ხსნის ადმინისტრაციული სამართლის სილაბუსით გათვალისწინებულ საკითხებს. გადმოცემული მასალა ხელს შეუწყობს ამ სფეროში კერძო ნაწილის საგნების შესწავლას, აგრეთვე მათ ცალკეულ სფეროებში პრაქტიკული საქმიანობის ათვისებას. 

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

ra81mdmpxj

საქართველოს თეატრის, მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმის ხელნაწერთა და საარქივო დოკუმენტთა აღწერილობა. წგ. IV (კატალოგი, ცნობარი) / საქართველოს თეატრის, მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმი; რედ. გიორგი კალანდია; ტომის რედ. ირინა მოისწრაფიშვილი. - თბ., 2014. – 372 გვ. 

ISBN 978-9941-0-3987-4     ISBN 978-9941-0-7251-2

საქართველოს ხელოვნების სასახლის (თეატრის, მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმის) ხელნაწერთა და საარქივო დოკუმენტთა აღწერილობა. წგ. V / საქართველოს თეატრის, მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმი; რედ. გიორგი კალანდია; ტომის რედ. ირინა მოისწრაფიშვილი. - თბ., 2015. – 368 გვ. 

ISBN 978-9941-0-3987-4      ISBN 978-9941-0-8351-8

საქართველოს თეატრის, მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმი მკითხველს სიძველეთსაცავის ხელნაწერთა და საარქივო დოკუმენტთა აღწერილობის ტომეულებს სთავაზობს. გამოცემებში შესულია ქართული სასცენო და კინო ხელოვნების საუკეთესო წარმომადგენლები. 

დღესდღეობით მუზეუმი სცდება მხოლოდ კულტურული ობიექტის მნიშვნელობას. წიგნების გამოცემის იდეა საქართველოს ხელოვნების სასახლის სამეცნიერო პოტენციალის წარმოჩენაზე მიუთითებს. მუზეუმის ხელნაწერთა განყოფილება მოიცავს საქართველოში არსებული ყველა თეატრის შესახებ არსებულ დოკუმენტებს. აქვეა ისეთი მნიშვნელოვანი კოლექციები, როგორებიცაა სოლომონ II მიერ გამოცემული სიგელი, გრილ დადიანის, ნინო და მარიამ დადიანების ხელმოწერილი გუჯრები და მრავალი სხვა. ხელნაწერთა ფონდში დაცულია ქართველ მწერალთა და მსახიობთა არქივები, ასევე უცხოელი მოღვაწეების ხელნაწერები. თეატრების უძველესი პროგრამები. 

IV ტომში შესულია ქართული სასცენო და კინო ხელოვნების მოღვაწეები: აკაკი ხორავა, მიხეილ ქორელი, უშანგი ჩხეიძე, შალვა დადიანი.

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

7q608c52qj

ხელნაწერთა აღწერილობა. XII-XIX საუკუნეები / გამომც. ლაშა ბაქრაძე; რედ. თეა თვალავაძე; გ. ლეონიძის სახ. ქართული ლიტერატურის სახელმწიფო მუზეუმი.

წიგნი I. თბ., 2016. – 330გვ.: 48 ილ.

ISBN978-99940-28-98-6

წიგნი II. თბ., 2016. – 440 გვ.: 8 ილ.

ISBN978-9941-9480-2-2

კიდევ ერთი უმნიშვნელოვანესი პროექტი განხორციელებული შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით, წარმოგვიდგენს ლიტერატურის მუზეუმში  დაცულ XII-XIX საუკუნეების ხელნაწერთა აღწერილობებს. პროექტი ითვალისწინებს წიგნის სამ ნაწილად გამოცემას და ამჯერად უკვე წარმოდგენილია ორი ტომი. 

პირველ წიგნი მოიცავს XII-XIX საუკუნეების სახარებებს, სიგელ-გურჯებს, სასულიერო კრებულებს, „ვეფხისტყაოსნის“ რედაქციებს, ეპიკურ თხზულებებს, ლექსიკონებს, სამართლის წიგნებს, კარაბადინებს, გენეალოგიებს, განჩინებებს, გაყრისა და მზითვის წიგნებს, წერილებს. წიგნს ახლავს საინტერესო მასალა ძველი წიგნების დედნიდან: ფერადი ფოტოები, წიგნის მნიშვნელოვანი გვერდების ასლები, და სხვა ბევრი ილუსტრაციები,

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

 

პროკლე დიადოხოსი - პლატონური ფილოსოფოსი. კავშირნი ღმრთისმეტყუელებითნი. თარგმანი, წინასიტყვაობა და განმარტება იოანე პეტრიწისა = Proclus Diadochus – Platonic Philosopher. Elements of Theology. Translation, Introduction and Comments by Ioane Petritsi

I. ხელნაწერი H-1337 ფაქსიმილური გამოცემა = Manuscript H-1337 Facsimile Edition  / რედ.-გამომცემელი დამანა მელიქიშვილი, კ. კეკელიძის სახ. ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი. - თბ., 2016. – 55+120 გვ.

ISBN 978-9941-9452-2-9

II. დიპლომატური გამოცემა = Diplomatic edition / ტექსტი გამოსაც. მოამზ. დამანა მელიქიშვილმა, ნათია მიროტაძემ; რედ.-გამომცემელი დამანა მელიქიშვილი, კ. კეკელიძის სახ. ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი. - თბ., 2016. – 720 გვ. 

ISBN 978-9941-9452-6-7

წარმოგიდგენთ მეტად საინტერესო პროექტს პროკლე დიადოხოსის კავშირნი ღმრთისმეტყუელებითნი. ეს წიგნი დაფინანსებულია რუსთაველის ფონდის მიერ და ითვალისწინებს ხელნაწერის ფაქსიმილურ H-1337, ხელნაწერის ტექსტის დიპლომატიურ H-1337, და 1248 წ. სიმეონ პრანძაჰანქელის მიერ ქართულიდან სომხურ ენაზე შესრულებული თარგმანის გამოცემას. ეს კომპლექსური გამოცემა შეავსებს ხარვეზს მკვლევარისათვის ქართული ტექსტის ხელმისაწვდომობის თვალსაზრისით. 

I და II წიგნი იდენტურად იხსნება თვითონ პროკლეს „ხელნაწერის თავგადასავალის“ ძიებით, ანუ დ. მელიქიშვილისა და ნ. მიროტაძის ტექსტუალური მიმოხილვები უფრო სიღრმისეულად წარმოგვიდგენენ ტექსტის დედანის წაკითხვამდე არსებულ იდეოლოგიურ რაკურსს. 

I წიგნში მოცემულია ხელნაწერის დასკანერებული ვერსიაც. მკითხველი მთლიანად საინტერესოდ მოგზაურობს იქაურ სამყაროში და უშუალოდ განიცდის ყველა იმ ნიუანსს, რასაც შუასაუკუნეობრივი თეოლოგიის გზა ეწოდება,

ინფოარხების ცნობების შეკრება