Skip navigation.
მთავარი

საძიებლები

ძიება ქართულ ბიბლიოთეკებში

Create your own Custom Search Engine
ძიება ქართულ ლექსიკონებში და ენციკლოპედიებში
Create your own Custom Search Engine
ძიება მსოფლიოს უნივერსიტეტების ღია სამეცნიერო არქივებში

Create your own Custom Search Engine

ღონისძიების ჩატარება ეროვნულ სამეცნიერო ბიბლიოთკაში

თქვენი ღონისძიების ჩასატარებლად ეროვნულ სამეცნიერო ბიბლიოთკაში, გთხოვთ, შეავსოთ სააპლიკაციო ფორმა და გადგმოგზავნოთ ელექტრონულ მისამართზე: infopr@sciencelib.ge

21-ე საუკუნის სამეცნიერო ბიბლიოთეკა არა მხოლოდ წიგნების საცავი და არც მხოლოდ ელექტრონულ მონაცემთა ბაზების წვდომის ადგილი, არამედ ინფორმაციის აქტიური ძიების, სამეცნიერო კომუნიკაციის, იდეათა გაცვლის, სწავლებისა და მსჯელობის სივრცეა.

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

13y6y
ვულდრიჯი, ჯ. მ. შესავალი ეკონომეტრიკაში / რედ. ქ. ქურდოვანიძე; ც. ჯიშკიანი; დ. გერმანიშვილი. - თბ.: უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2016. – 621 გვ.
ISBN - 978-9941-13-559-0

წიგნი "შესავალი ეკონომეტრიკაში" ეკონომეტრიკის შესავალი კურსის მსოფლიოში აღიარებული ერთ-ერთი პოპულარული სახელმძღვანელოს პირველი ქართულენოვანი თარგმანია. მასში წარმოდგენილია ეკონომეტრიკის თითქმის ყველა განყოფილება. ეს გახლავთ წიგნის ადაპტირებული ვარიანტი და იგი საწყისი, ანუ ძირითადი ვარიანტისგან მასალის მოცულობით განსხვავდება. წიგნის ონლაინ ფორმატი კი ამოცანებს, კომპიუტერულ სავარჯიშოებსა და დანართებს შეიცავს. 

წიგნის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თავისებურებაა მასალის გადმოცემის სიმარტივე. ეკონომეტრიკის ყოველი მეთოდის დახასიათებისას ყურადღება უფრო პრაქტიკული ამოცანების შინაარსობრივ განხილვაზეა გადატანილი, ვიდრე ფორმალურ ანალიზსა და დამტკიცებებზე. ყოველი მეთოდისა და პრობლემის ახსნას საფუძვლად უდევს კონკრეტული ემპირიული მაგალითი. სხვა მრავალი სახელმძღვანელოსგან განსხვავებით,  თემები დაყოფილია საანალიზო მონაცემების სახეების მიხედვით.

"კოჰას" მომხმარებელთა ფორუმი

18319028_1543132285700026_8560497803580540173_o_1

დასაქმების ფორუმი


  18193195_1542032809143307_4761488690241379677_o

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

3e8in

ცაგარელი, ლევან. კულტურის კვლევების შესავალი / რედ. ქ. გურჩიანი, გ. მაისურაძე. - თბ. : ილიას სახ. უნ-ტის გამომცემლობა, 2016. - 344 გვ. 

ISBN 978-9941-18-252-5

სახელმძღვანელოს მიზანია, საბაკალავრო საფეხურზე ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ყველა მიმართულების სტუდენტს შეუქმნას წარმოდგნა ჰუმანიტარული მეცნიერებებისა და კულტურის კვლევების საერთო მიზნებისა და ამოცანების შესახებ, გააცნობიეროს მათი მნიშვნელობა და თავისებურებანი. სახემძღვანელოში წარმოდგენილია კულტურის კვლევის ქვედარგები: კულტურის სემიოტიკა, მედიათა კულტურის კვლევები, კუტურის ანთროპოლიგია, კულტურის ფსიქოლოგია კულტურის სოციოლოგია და სუბკულტურის კვლევები; აგრეთვე გენდერი, კულტურათაშორისი და პოსტკოლონიური კვლევები. 

თვითონ სახელმძღვანელოს შექმნასაც საფუძვლად კონსტუქტივისტული მოვლენა უდევს, რაც არის არა ცოდნა სინამდვილის შესახებ, არამედ ცოდნა ჩვენს ცნობიერებაში. ეს უბიძგებს სტუდენტებს დააკვირდნენ ქართული კულტურის კონკრეტულ წარმონაქმნებს: არტეფაქტს, მენტეფაქტს, ტექსტს, რიტუალს და სხვა კულტურულ კონსტრუქციებს. 
წიგნის თემატიკა შემდეგია: ჰუმანიტარული მეცნიერებებიდან კულტურის კვლევებამდე; კულტურა, როგორც ვნებების სუბლიმაცია; კულტურა, როგორც ნიშანთა სისტემა; დეკონსტრუქცია, როგორც კულტურის ანალიზის მეთოდი; დრო და კულტურული მეხსიერება; სივრცე, როგორც კულტურული კონსტრუქცია და სხვ.

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

omtbk

ხოფერია, ნიკა. გვიანანტიკური საქართველოს სამხედრო ისტორია / მთ რედ. ბ. კუდავა. წგ I. - თბ.: არტანუჯი, 2016. - 250 გვ. 

ISBN 978-9941-445-885-9

გვიანანტიკური ეპოქა ევროპის ფორმირების და აგრეთვე ბარბაროსთა შემოსევების სახელთ არის ცნობილი. აღმოსავლეთ რომის იმპერიას სისანური ირანი უწევდა კონკურენციას, ხოლო მათი დაპირისპირების გარდამტეხი წერტილი კავკასია იყო. ამ პერიოდის უდიდეს ფიგურად იბერიის მეფე ვახტანგ გორგასალი მოიაზრება. ნაშრომში ვრცლად არის მიმოხილული გვიანანტიკური სამხედრო საქმის თავისებურებები, ასევე ანტიკური ხანის კავკასიის ისტორიის ზოგიერთი დეტალი. 

მნიშვნელოვანი ადგილი ეთმობა გვიანანტიკურ ხანაში თავდაცვითი არქიტექტურული ძეგლების არსებობას.

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

wm117

მუსხელიშვილი, დ. ქართველი ერის კონსოლიდაციის ეტაპები და თავისებურებანი უხსოვარი დროიდან დღემდე / დ. მუსხელიშვილი, გ. ჭეიშვილი, ა. დაუშვილი; ისტორიის, ეთნოლოგიის, რელიგიის შესწავლისა და პროპაგანდის სამეცნიერო ცენტრი; რედ. ა. დაუშვილი. თბ.: უნივერსალი, 2016. – 702 გვ. 

ISBN 978-9941-22-721-9

ქართველი ერის კონსოლიდაცია ბოლო წლების განმავლობაში ახალ დემოკრატულ სახელმწიფოში მნიშვნელოვნად შესამჩნევი გახდა. ობიქტური თუ სუბიექტური ფაქტორების ზეგავლენით დაიწყო ერის ეროზია. ამ პრცესზე მოანიშნებს ჩავარდნები მეცნიერების, ხელოვნების, კულტურისა და სპორტის სფეროში. 

ნაშრომის მიზანია ახალი არქეოლოგიური აღმოჩენების, ენათმეცნიერებისა და საარქივო დოკუმენტაციაზე დაყრდნობით წარმოაჩინის ქართველი ერის კონსოლიდაციის პროცესი. ასეთი მცდელობა თავისთავად ნოვაციაა ისტორიის გააზრების კუთხით და ითვალისწინებს

დასაქმების ფორუმი

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა გიწვევთ სტუდენტთა პირველ ფორუმში მონაწილეობის მისაღებად.  

იხილეთ ღონისძიების ლინკი:

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

18119502_10212955145224329_7507601394188799213_n

უოტსი, ა. აღმოსავლური სიბრძნე და თანამედროვეობა / მთარგმ. ო. ჭულუხაძე. - თბ: დიოგენე, 2016. - 240 გვ.

ISBN 978-9941-115-17-2

წიგნში "აღმოსავლური სიბრძნე და თანამედროვეობა" შესული საუბრები უოტსის მიერ გასული საუკუნის 60-იან წლებში წაკითხული ლექციების ნაწილია. ისინი თემატურადაა შერჩეული და შინაარსობრივ მთლიანობას ქმნის. დასავლურ და აღმოსავლურ კულტურებში დროის განსხვავებული აღქმა. აგრეთვე რწმენისა და მორალის ურთიერთმიმართება აღნიშნული ნაშრომის წამყვანი თემებია. ავტორი იკვლევს ადამიანური ცოდნის საზღვრებს, ადამიანისა და სამყაროს ურთიერთმიმართებას, ცხოვრების საზრისს.

უოსტის რადიო-ლექციებს ტელეკომპანია NET - მა გადაცემათა სერიის "აღმოსავლური სიბრძნე თანამედროვეობაში", ორ სეზოდან მიუძღვნა. აღნიშნული გამოცემაც წლების მიხედვით ოთხ ნაწილად არის დაყოფილი.

ინფოარხების ცნობების შეკრება